Black & White

Nokia Lumia 920 skin — £12

A Skin with a white background and black brushstrokes for your Nokia Lumia 920

Black & White Skin Nokia Lumia 920

You might also like

Brushstrokes

Betsy Petersen
Nokia Lumia 920 £12

Brushstrokes

Fotini Tikkou
Nokia Lumia 920 £12

Black dots on white

Elina Dahl
Nokia Lumia 920 £12

Sunny Day

Isabelle Vandeplassche
Nokia Lumia 920 £12