Small black dots on white

Nexus skin — £12

Small black dots on white for your Nexus

Small black dots on white Skin Nexus